نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,113 4.51 123,837 4.54 77,135 2.73 63,916 2.49
اوراق مشارکت 473,389 29.61 1,090,325 39.94 1,545,510 54.7 1,549,169 60.4
سپرده بانکی 1,034,478 64.71 1,488,990 54.55 1,171,433 41.46 943,811 36.8
وجه نقد 37 0 53 0 34 0 0 0
واحد صندوق 62 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 18,536 1.16 26,458 0.97 31,286 1.11 8,143 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,741 3.11 83,489 3.06 58,429 2.07 45,630 1.78