نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 94,205 5.04 139,361 5.31 197,180 7.97 365,239 15.83
اوراق مشارکت 744,287 39.8 1,498,282 57.07 1,486,722 60.06 1,496,070 64.83
سپرده بانکی 1,013,026 54.17 969,119 36.92 767,574 31.01 440,964 19.11
وجه نقد 34 0 21 0 49 0 0 0
واحد صندوق 45 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 18,449 0.99 18,385 0.7 23,720 0.96 5,300 0.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,304 3.22 82,128 3.13 127,690 5.16 294,256 12.75