نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان اعتبار 99,940 %99.94
2 طهماسب مظاهری 10 %0.01
3 محمد جمالی 10 %0.01
4 میثم خدایاری 10 %0.01
5 حمزه کاظمی 10 %0.01
6 محمد کفاش 10 %0.01
7 سید علی رئیس زاده 10 %0.01