نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

الف)حضوری 1_ مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌ گذاری اعتبار آفرین ایرانیان و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری 2_ ارائه مدارک هویتی/ معرفی‌نامه یا وکالت‌نامه 3_ واریز مبلغ به حساب‌ های اعلام شده بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق 4_ دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر 5_ تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌ گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری به سرمایه گذار ب) غیر حضوری در سامانه صندوق ثبت نام نموده و سپس وارد پنل کاربری خود شده و به یکی از دو طریق زیر اقدام نمایید: 1) فیش واریزی : ابتدا مبلغ سرمایه گذاری مورد نظر را از طریق شعب بانک یا سایر شیوه های انتقال وجه واریز نموده و سپس به تاریخ فیش واریزی درخواست صدور خود را بپیوست تصویر فیش ثبت نمایید. 2) پرداخت الکترونیک: با واریز مبلغ سرمایه گذاری مورد نظر از طریق درگاه یکی از بانک های ارائه شده، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری بصورت سیستمی به تاریخ یک روز کاری بعد ثبت میگردد.

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

الف) حضوری ١ - مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری ٢ - تحویل گواهی سرمایه‌گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری به نماینده مدیر ٣ - ارائه مدارک هویتی یا معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤ - تحویل رسید ابطال به سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی ٥ - صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و تحویل به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ب) غیر حضوری در سامانه صندوق ثبت نام نموده و سپس وارد پنل کاربری خود شده و با توجه به تعداد واحدهای معتبر سرمایه گذاری اقدام به ثبت درخواست ابطال نمایید.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارائه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارائه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 آینده خواجه عبدالله انصاری ‪0203606114007 IR650620000000203606114007
2 شهر ولیعصر - توانیر 700842365424 IR130610000000700842365424