نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ريال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (0/02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملّک صندوق به علاوه چهار در هزار (0/004) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0/02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‎گذاری در آنها به علاوه ده درصد (0/1) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه 0/001 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی‎های صندوق که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ريال خواهد بود.
5 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 200 میلیون ريال به ازای هر سال مالی.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص روز دارایی‎های صندوق است.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
8 هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل با تصویب مجمع: 1- 470،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 9،000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 2،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0/00005 از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0/00003 بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور ندارد. مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال ب ) بخش متغیر: ندارد. مدیر ثبت