نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ 99.09.05 ساعت 14 صندوق اعتبار آفرین ایرانیان

 

1-3-  نصویب هزینه های تأسیس صندوق ( بند 10-3 امیدنامه ).

2-3- افزایش کارمزد متولی ( بند 10-3 امیدنامه ).

3-3- افزایش کارمزد حسابرس ( بند 10-3 امیدنامه ).

4-3- افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها ( بند 10-3 امیدنامه )

 

5-3- اصلاح نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه شماره 12020174 مورخ 12/08/1399 ( بند 2-3 امیدنامه )

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل