نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ 99.08.21 تغییر ماده 19 اساسنامه ( پرداخت به سرمایه گذاران )

 تغییر ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل :

ماده 19- در طول دوره فعالیت صندوق ، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ، درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری را دریافت کرده و تا ساعت 16 همان روز نسبت به ابطال واحد های سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی سه روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال ، از محل وجوه صندوق ، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب ، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید و حداکثر ظرف 7 روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال از محل وجوه صندوق ، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری و قیمت اسمی واحد های سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال ، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید .

تبصره 1: در صورتی که که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود ، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق ، به عهده مدیر صندوق می باشد .

تبصره 2: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری پس از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال ، ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 3: در صورتی که صندوق برای ابطال واحد های سرمایه گذاری ، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد ، مطابق ماده 20 عمل خواهد شد


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل