نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ 99.08.03 تغییر ماده 43 اساسنامه ( تغییر متولی)

تغییر متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی کوشا منش به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار(ماده43 اساسنامه)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل