نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ 99.08.03 تغییر ماده 19 و 17 اساسنامه ( تغییر ساعت کاری )

ماده17: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره­نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه­گذاری، درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را طی روزهای شنبه تا سه­شنبه حداکثر تا ساعت 23:59 همان روز و در روزهای چهارشنبه حداکثر تا ساعت16:30 همان روز در شعب دریافت و به مدیر صندوق اطلاع دهد. با درخواستهایی که طی روزهای شنبه تا سه­شنبه پس از ساعت23:59 و در روزهای چهارشنبه پس از ساعت16:30 و یا در­­ روز غیر کاری دریافت می­شود همانند درخواستهایی­که در روز کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد. مدیر صندوق موظف است پس از دریافت درخواستهای صدور واحدهای سرمایه گذاری­از مدیر ثبت، مطابق رویۀ پذیره­نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه­گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، بررسی های لازم را در خصوص قبول یا رد درخواستها، انجام و­ نتیجه را حداکثر تا ساعت23:59 روز کاری بعد به مدیر ثبت ارائه نماید. مدیر صندوق باید در مورد درخواستهای صدوری که طی روزهای شنبه تا سه­شنبه قبل از ساعت23:59 و روزهای چهارشنبه قبل ازساعت 16:30 ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواستهای صدوری که پس از ساعت23:59طی روزهای شنبه تا سه شنبه و یا پس از ساعت16:30 طی روزهای چهارشنبه و یا روز غیر کاری ارائه شده باشند هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید. مدير ثبت موظف است حداكثر ظرف يك روز كاري پس از تأييد مدير، نسبت به صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري و ارائه مدارك مربوطه به سرمايه‌گذار، مطابق رویۀ پذیره­نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه­گذاری، اقدام كند.

تبصره 1: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به‌علاوه كارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذيرش درخواست صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري جديد خودداري نمايد.

تبصره 3: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دورۀ پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضۀ اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

4-2- ماده19: در طول دوره فعاليت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره‌نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و طی روزهای شنبه تا سه­شنبه حداکثر تا ساعت 23:59همان روز، و در روزهای چهارشنبه حداکثر تا ساعت16:30 همان روز نسبت به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري اقدام كرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال طی روزهای شنبه تا سه­شنبه قبل از ساعت23:59 و یا روزهای چهارشنبه قبل از ساعت 16:30 ارائه شده باشد، قیمت ابطال روز کاری بعد و چنانچه در خواست ابطال طی روزهای شنبه تا سه­شنبه پس از ساعت23:59و روزهای چهارشنبه پس از ساعت 16:30 و یا روز غیر کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال دو روز کاری بعد ملاک عمل خواهد بود. مدير موظف است؛ حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهاي ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه­گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه­گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واريز کند.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل