نصب همراه صندوق fundMobileApp

امضاهای مجاز صندوق اعتبار آفرین ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اعتبارآفرین ایرانیان شرکت سبدگردان اعتبار در جلسه روز دوشنبه مورخ 28/07/1399در ساعت10صبح و در اجرای بند 6 ماده40 اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اعتبارآفرین ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود:

محمد کفاش پنجه  شاهی

محمد جمالی حسن جانی

میثم خدیاری قارانچائی

 

 

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل