نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان مورخ 1400/03/02 1400/02/25
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1399/12/26 در خصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری ، پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران و هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما 1400/01/22
اسامی حاضرین در مجمع صندوق اعتبار آفرین ایرانیان مورخ 1399.12.26 ساعت 14 1399/12/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان مورخ 1399/12/26 1399/12/16
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 99.09.23 ساعت 15 ( تغییر ماده 22 بند "و" اساسنامه ) 1399/09/25
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 99.09.05 ساعت 13 ( مجمع سالیانه صندوق اعتبار آفرین ایرانیان برای سال مالی منتهی به 99.06.31 1399/09/25
اسامی حاضرین در مجمع صندوق اعتبار آفرین ایرانیان مورخ 99.09.23 ساعت 15 1399/09/23
دعوت به مجمع مورخ1399/09/23در مورد تغییر ماده 22 بند "و" اساسنامه ( تغییر حداکثر مالکیت واحد های سرمایه گذاری شده ) 1399/09/23
تصمیمات مجمع مورخ 99.09.12 تغییر روزکاری صندوق 1399/09/23
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 99.09.05 ساعت 15 ( پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران) 1399/09/18
تصمیمات مجمع مورخ 99.09.05 ساعت 14:30( ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام ) 1399/09/18
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/12 1399/09/12
تصمیمات مجمع مورخ 99.09.05 ساعت 14 صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/09/12
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/05 سالیانه منتهی به 1399/06/31 1399/09/05
اسامی حاضرین در مجامع مورخ 1399/09/05 1399/09/05
دعوت به مجمع مورخ1399/09/12در مورد تغییر روز کاری صندوق ماده 1 اساسنامه 1399/09/02
دعوت به مجمع مورخ1399/09/05در مورد تغییر ماده3 امیدنامه ( پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) 1399/08/25
دعوت به مجمع مورخ1399/09/05در مورد تغییر ماده 40-44-58 اساسنامه 1399/08/25
دعوت به مجمع مورخ1399/09/05در مورد تغییر بند 10-3 امید نامه و بند 2-3 امید نامه 1399/08/25
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399.06.31مورخ1399/09/05 1399/08/25
تصمیمات مجمع مورخ 99.08.21 تغییر ماده 19 اساسنامه ( پرداخت به سرمایه گذاران ) 1399/08/24
تصمیمات مجمع مورخ 99.08.03 تغییر ماده 43 اساسنامه ( تغییر متولی) 1399/08/21
تصمیمات مجمع مورخ 99.08.03 تغییر ماده 6 اساسنامه ( تغییر محل اقامت ) 1399/08/21
تصمیمات مجمع مورخ 99.08.03 تغییر ماده 19 و 17 اساسنامه ( تغییر ساعت کاری ) 1399/08/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/21 1399/08/21
دعوت مجمع به مورخ 1399/08/21در مورد تغییر ماده 19 اساسنامه 1399/08/21
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 6 ماه و 2 روز منتهي به 1399/06/31 1399/08/12
صورت هاي مالي صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 6 ماه و 2 روز منتهي به 1399/06/31 1399/08/12
امضاهای مجاز صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/08/12
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/03 1399/08/06
تغییر ماده 17 و ماده 19 اساسنامه¬(تغییر ساعات کاری صندوق).مجمع مورخ1399/8/03 1399/07/21
تغییر محل اقامت صندوق.مجمع مورخ1399/08/03 1399/07/21
• تغییر متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی کوشا منش به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار(ماده43 اساسنامه) مجمع مورخ1399/08/03 1399/07/21
تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به 35 میلیون واحد طی مجمع مورخ1399/06/22 1399/07/14
مجمع مورخ1398/10/28 در موردتعیین ارکان-تصویب اساسنامه و امیدنامه-طرح اعلامیه پذیره نویسی صندوق-تعیین روزنامه کثیر النتشار 1399/06/19