نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت هاي مالي صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 6 ماه منتهي به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 1400/02/28
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1400/01/31صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1400/02/08
صورت هاي مالي صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 6 ماه منتهي به 1399/12/30 1400/01/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/01/30
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/12/30صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/11/30صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/12/04
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/10/30صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/11/08
صورت هاي مالي صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 3 ماه منتهي به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/09/30صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/10/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 6 ماه و 2 روز منتهي به 1399/06/31 1399/09/05
صورت هاي مالي صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان برای دوره مالی 6 ماه و 2 روز منتهي به 1399/06/31 1399/09/05
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/08/30صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/09/05
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 مهر ماه صندوق اعتبار آفرین 1399/08/07
صورتهاي مالي صندوق اعتبارآفرين ايرانيان منتهي به سال مالي 1399.06.31 (حسابرسي نشده) 1399/07/29
گزارش عملکرد صندوق منتهی به سال مالی1399.06.31 1399/07/23
صورتهاي مالي صندوق اعتبارآفرين ايرانيان منتهي به سال مالي 1399.06.31 (حسابرسي نشده) 1399/07/22
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه صندوق اعتبار آفرین 1399/07/07