نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/11
کل خالص ارزش دارائی ها 2,535,500,579,153 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 100,505 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 100,749 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 100,544 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,227,493

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/06/27

مدیر صندوق:

سبدگردان اعتبار مدير صندوق

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

سبدگردان اعتبار مدير صندوق

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه كاظمي محسن آبادي، سيد علي رئيس زاده ، محمد جمالي حسن جاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان حسابرس