نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 2,310,775,945,210 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 101,235 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 99,604 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 101,365 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,825,668

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/06/27

مدیر صندوق:

سبدگردان اعتبار مدير صندوق

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

سبدگردان اعتبار مدير صندوق

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه كاظمي محسن آبادي، سيد علي رئيس زاده ، محمد جمالي حسن جاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان حسابرس